دانلود پایان نامه

شکل 2 – تغییرات سطوح کلسترول در گروهها
مقدار ارزش معنی داری (P-value) درون گروهی و بین گروهی متغیرها در جدول 2 خلاصه شده است. همان طور که مشاهده می شود، بین سطوح متغیر ها در زمان های مختلف قبل و بعد از برنامه تفاوت معنی داری وجود ندارد. همچنین با استفاده از آزمون بونفرونی مقدار معنی داری بین زمانبندی متغیر ها در جداول 3،4 و 5 آمده است. این جداول نشان می دهند که تأثیرات درون گروهی شدت فعالیت ورزشی بر سطوح برخی از متغیر ها معنی دار است.
جدول2- میزان ارزش معنی داری(P-value) درون گروهی و بین گروهی متغیرها
ارزش P مقایسه بین گروهی %85 %75 %50 متغیر زمانبندی
0/342 125/62 (64/)51 101/50 (35/99) 140/85 (49/42) قبل (ng/ml) TG
0/621 163/75 (122/44) 128/25 (36/70) 131/14 (42/82) بلافاصله بعد
0/859 142/12 (109/95) 123/00 (33/88) 134/20 (38/20) 30 دقیقه بعد
0/192 0/010* 0/752 ارزش P برای مقایسه درونگروهی
0/917 167/00 (49/30) 174/25 (22/79) 171/57 (26/29) کلسترول(ng/ml) قبل
0/933 185/50 (50/19) 179/12 (26/27) 181/42 (15/58 بلافاصله بعد
0/956 172/12 (49/72) 171/33 (18/04) 176/00 (19/40) 30 دقیقه بعد
0/000* 0/020* 0/384 ارزش P برای مقایسه درون گروهی
0/665 87/12 (36/68) 93/50 (10/88) 90/57 (18/14) قبل (ng/ml) LDL
0/907 96/50 (36/06) 94/50 (14/62) 90/42(16/35) بلافاصله بعد
0/876 87/75 (33/43) 91/00 (12/04) 92/00 (14/66) 30 دقیقه بعد
0/000* 0/153 0/917 ارزش P برای مقایسه درون گروهی
0/665 39/12 (10/28) 42/37 (10/82) 38/14 (6/41) قبل (ng/ml) HDL
0/907 44/75 (12/52) 43/12 (10/04) 42/57 (5/59) بلافاصله بعد
0/876 41/62 (12/18) 40/83 (8/88) 43/20 (6/45) 30 دقیقه بعد
ادامه جدول2 – میزان ارزش معنی داری(P-value) درون گروهی و بین گروهی متغیرها
ارزش P مقایسه بین گروهی %85 %75 %50 متغیر زمانبندی
0/001* 0/303 0/006* ارزش P برای مقایسه درون گروهی
0/627 105/37 (40/67) 88/25 (57/00) 84/42 (31/24) کورتیزول(ng/ml) قبل
0/475 150/37 (48/19) 134/87 (43/66) 121/28 (43/72) بلافاصله بعد
0/236 136/37 (67/31) 108/50 (64/45) 86/60 (43/87) 30 دقیقه بعد
0/191 0/175 0/191 ارزش P برای مقایسه درون گروهی
0/916 13/60 (5/95) 14/08 (8/37) 12/61 (5/90) انسولین(µIU/ml) قبل
0/566 15/91 (12/29) 16/16 (14/04) 10/38 (6/07) بلافاصله بعد
0/440 13/07 (5/37) 10/33 (3/15) (10/98 (5/68) 30 دقیقه بعد
0/495 99/62 (5/)81 103/50(9/)11 100/57 (4/)64 گلوکز(mg/dl) قبل
0/48 106/50 (14/)25 99/50 (10/)77 91/28 (5/)80 بلافاصله بعد
0/141 95/12 (6/)71 92/85 (5/)48 88/80 (7/)65 30 دقیقه بعد
0/038* 0/006 0/000* ارزش P برای مقایسه درونگروهی
0/425 55/25 (21/39) 41/50 (31/93) 61/14(34/18) لپتین(ng/ml) قبل
0/962 41/25 (20/54) 40/87 (35/93) 44/71 (29/08) بلافاصله بعد
0/847 33/87 (19/05) 29/00 (27/43) 28/20 (24/54) 30 دقیقه بعد
0/002* 0/387 0/004* ارزش P برای مقایسه درونگروهی

همان گونه که شکل 3 نشان می دهد، در گروه 50 درصد سطوح یکنواخت بین زمان های قبل و بلافاصله بعد از آزمون، در همین زمان در گروه های 75 درصد افزایش مختصر و در گروه 85 درصد افزایش بسیار قابل توجه را مشاهده می کنیم. بین زمان های بلافاصله بعد و 30 دقیقه در گروه 50 درصد افزایش، در گروه 75 و 85 درصد کاهش سطوح LDL را مشاهده می کنیم که در گروه 85 درصد شیب کاهشی بسیار بیشتری است.

شکل 3 – تغییرات سطوح LDL در گروه ها

جدول 3 – بررسی بین زمانی سطوح عوامل معنیدار با استفاده از آزمون بونفرونی در گروه 50 درصد

گروه

متغیر

مراحل

آزمون

مقدار
p

50
%

HDL

قبل

بعد

بلافاصله

063
/
0

30

بعد

دقیقه

034
/
0
*

بلافا

بعد

صله

30

بعد

دقیقه

00
/
1

گلوکز

قبل

بعد

بلافاصله

005
/
0
*

30

بعد

دقیقه

018
/
0
*

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بعد

بلافاصله

30

بعد

دقیقه

718
/
0

لپتین

قبل

بعد

بلافاصله

019
/
0
*

30

بعد

دقیقه

060
/
0

بعد

بلافاصله

30

بعد

دقیقه

192
/
0

دانلود پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید