دانلود پایان نامه

در ابتدا با ارائه پرسشنامه ویژه تحقیق به آزمودنی ها و ارائه توضیحات لازم در خصوص روند اجرای آزمون ها، افرادی که داوطلب شرکت در آزمون بودند، مشخص شدند. سپس با ارائه پرسشنامه گزارش تندرستی و رضایت نامه شرکت در تحقیق که آزمودنی ها در منزل به کمک افراد خانواده تکمیل کردند، اطلاعات لازم در خصوص سطح فعالیت و تندرستی نسبی آنها به دست آمده و موافقت کتبی آنها دریافت شد. در مرحله دوم با ارجاع آزمودنی های داوطلب به پزشک مربوط با هماهنگی قبلی، پزشک ضمن معاینه کلی آزمودنی ها ،سطح فشار خون آنها را اندازه گیری کرد و درصورتی که با توجه به اطلاعات حاصل از فرم های مربوط و معاینات پزشکی، فرد قادر به اجرای آزمون ها بود، در وقت مقرر و هماهنگی قبلی در ورزشگاه حضور می یافت و براساس پروتکل های معین، آزمون ها انجام گردید. به دلیل محدودیت های موجود و هماهنگی کامل با آزمودنی های تحقیق، اجرای آزمون ها در ماه های اردیبهشت و خرداد ،در ساعت 78-75 به اجرا درآمد، و سعی شد کلیه آزمون ها درشرایط یکسان به عمل آید. اطلاعات لازم در خصوص زمان صرف ناهار و تغذیه مناسب به آزمودنی های تحقیق داده شده بود، اما کنترل نوع تغذیه ،مقدار خواب و فعالیت آزمودنی ها به طور دقیق قابل کنترل نبود. در این تحقیق سعی شد از پروتکل هایی
115
که برای تدوین هنجارهای آمادگی جسمانی در تحقیقات و منابع موجود به کار گرفته شده بود، در اندازه گیری متغیرهای تحقیق استفاده شود، تا امکان مقایسه نتایج فراهم آید.
برای اندازه گیری استقامت قلبی – عروقی آزمودنی ها از آزمون یک مایل راه رفتن راکپورت و معادله زیر برای تخمین استقامت قلبی – عروقی آنها استفاده شد.
)معادله راکپورت برای تخمین استقامت قلبی – عروقی؛ وزن برحسب پوند، زمان= دقیقه و صدم ثانیه، جنسیت مرد=7، سن برحسب سال(
)زمان  7( – )5/8544576/5( + )سن 5833/5( – )وزنVO2max = 758/865 – )5/5354 )میلی لیتر/کیلوگرم/دقیقه(
)ضربان قلب  7656/5( – برای اندازه گیری قدرت و استقامت عضلات ناحیه شکم آزمون های درازونشسفت متعفددی بفا پروتکفل هفایخاص وجود دارد که در این تحقیق با توجه به پیشینه تحقیقات موجود در زمینه سطوح آمادگی جسمانی جوامع اروپایی و آمریکایی، از شیوه دراز و نشست در وضعیت پاها خمیده، دسفت هفا بفه شفکل ضفربدری روی سفینه ورساندن آرنج ها به زانوها استفاده شده است. قدرت و استقامت عضفلانی آزمفودنی هفا در ناحیفه شفکم از طریفقشمارش تعداد دراز و نشست آزمودنی ها در یک دقیقه برآورد شده است )84،57،47،77(. برای سنجش قدرت و استقامت عضلات ناحیه کمربند شانه ای از آزمون شنای سوئدی، استفاده شد و برای تعیین ترکیب بدن و درصد چربی بدن ،با استفاده از کالیپر هارپندن در چهار ناحیه اندازه گیری لایه های زیر پوستی انجام گرفت و با استفاده از معادله دورنین و مرسلی7، درصد چربی بدن آنها برآورد شد )83،67،6،7(. همچنین برای اندازه گیری انعطفاف بفدنیآزمودنی ها از جعبه اندازه گیری انعطاف بدنی استفاده شفد. در ایفن تحقیفق از آمفار توصفیفی و بفرای تحلیفل ومقایسه داده ها از روش آماری t مستقل استفاده شد)88،3(. داده ها با استفاده از نرم افزار آمفاری SPSS نسفخه6/75 تجزیه و تحلیل شد.

نتایج و یافته های تحقیق
در جدول7 اطلاعات توصیفی حاصل از اندازه گیری متغیرهای مورد بررسی نشان داده شده است.

1- Durnin & Womersley
116
جدول 1 – مشخصه های آماری و متغیرهای مورد اندازه گیری در آزمودنی های تحقیق )تعداد 985(

آماره

متغیرها

میانگین
±
SD

حداکثر

حداقل

آماره

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

متغیرها

میانگین

±

SD

حداکثر

دانلود پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید