دانلود پایان نامه

شکل2 – مصرف مکمل در ورزشکاران تحت آزمون در زمان تحقیق

شکل 3 – سابقه مصرف مکمل در ورزشکاران تحت آزمون

جداول 3 و 4 بیانگر شیوع مصرف مکملها در ورزشکاران رشتههای مختلف ورزشی در زمان تحقیق و یا قبل از آن، است. در جدول 4، مکملهای مورد مصرف آزمودنیها بهصورت تعداد و درصد ارائه شده است.
جدول 2 – شیوع مصرف مکملهای غذایی در ورزشکاران به تفکیک رشتههای مختلف ورزشی
تعداد کل مصرف مکمل در زمان بررسی
خیر بلی درصد تعداد درصد تعداد 15 60 9 40 6 پرورش اندام

اصلی

ورزشی

رشته

اصلی

ورزشی

رشته

39 59 23 41 16 دوومیدانی 23 61 14 39 9 کشتی 16 100 16 0 0 فول کنتاکت 10 30 3 70 7 سهگانه 16 56 9 44 7 قایقرانی 30 23 7 77 23 وزنهابرد ری 149 54/4 81 45/6 68 تعداد کل
جدول 3 – سابقه مصرف مکملهای غذایی در ورزشکاران به تفکیک رشتههای مختلف ورزشی
تعداد کل سابقه مصرف مکمل
خیر بلی درصد تعداد درصد تعداد 15 54 8 46 7 پرورش اندام

اصلی

ورزشی

رشته

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

اصلی

دانلود پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید