دانلود پایان نامه

زنان

شکل 1- اختلاف میانگین زمان ریکاوری فشار سیستولیک بین 3 گروه سنی زنان

تغییرات فشار خون سیستولیک زنان از حالت استراحت به حداکثر مقدار آن در زمان فعالیت و طی دوره ریکاوری در شکل 2 آورده شده است.

دقایق ریکاوری

دقایق ریکاوری

دقایق ریکاوری

شکل 2- تغییرات فشار خون سیستولیک زنان از حالت استراحت به حداکثر مقدار آن در زمان فعالیت و طی دوره ریکاوری
نتایج تحقیق حاضر نشان داد بین زمان ریکاوری فشار خون سیستولیک در مردان، در سه رده سنی تفاوت وجود دارد(جدول 3).
جدول 3 – نتایج آزمون برای مقایسه زمان ریکاوری فشار سیستولیک بین 3 گروه مردان
سطح معنیداری(sig) درجه آزادی(df) F شاخص
0/000* 27 و 2 13/320 زمان ریکاوری فشار خون
*معنی داری اختلاف در 05/0≤P

اختلاف میانگین زمان ریکاوری فشار سیستولیک بین سه گروه سنی مردان در شکل 3 آورده شده است.

مردان

مردان

شکل 3. اختلاف میانگین زمان ریکاوری فشار سیستولیک بین 3 گروه سنی مردان
با توجه به مشاهده اختلاف معنیدار بین گروه های مختلف سنی، از آزمون پستعقیبی بونفرونی استفاده شد(جدول 4). براساس نتایج حاصل، اختلاف معنی داری بین گروه 1 با 2 و 1 با 3 مشاهده شد، به طوری که گروه سنی 20 تا 30 سال نسبت به گروه سنی 30 تا 40 سال و 40 تا 50 سال، ریکاوری سریع تری داشتند(05/0P<). اختلاف معنی داری در زمان ریکاوری فشار خون سیستولیک گروه سنی 30 تا 40 و 40 تا
50 سال مشاهده نشد.
تغییرات فشار خون سیستولیک مردان از حالت استراحت به حداکثر مقدار آن در زمان فعالیت و طی دوره ریکاوری در شکل 4 آورده شده است.
جدول 4 – نتایج آزمون پس تعقیبی بونفرونی برای مقایسه مراحل زمان ریکاوری فشار سیستولیک مردان
P اختلاف میانگین مقایسه دو به دو گروهها
0/020* 2/40 30-20 سال گروه ها
40-30 سال 0/000* 4/20 30-20 سال 50-40 سال 0/109 1/80 40-30 سال 50-40 سال * معنی داری اختلاف در 05/0≤P

نتایج این تحقیق نشان داد زمان ریکاوری فشار خون در گروه سنی 30 -20 سال بین زنان و مردان تفاوت معنی دار دارد و مردان ریکاوری سریع تری نسبت به زنان دارند(05/0P<)، ولی در دو گروه سنی 40 -30 و 50 -40 سال تفاوت معنی داری بین دو جنس مشاهده نشد(جدول 5).

جدول 5- نتایج t مستقل برای مقایسه زمان ریکاوری فشار خون سیستولیک بین زنان و مردان در 3 گروه سنی
اختلاف میانگین سطح
معنی داری(sig) درجه آزادی(df) T گروه
3/600 0/001* 18 3/857 30-20 سال
0/600 0/382 18 0/896 40- 30 سال
0/400 0/689 18 0/406 50- 40 سال
* معنی داری اختلاف در 05/0≤P

دقایق ریکاوری

دقایق ریکاوری

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

دقایق ریکاوری

شکل 4- تغییرات فشار خون سیستولیک مردان از حالت استراحت به حداکثر مقدار آن در زمان فعالیت و طی دوره
ریکاوری
اختلاف میانگین گروههای سنی سهگانه بین دو گروه زنان و مردان در شکل 5 آورده شده است.

شکل 5- اختلاف میانگین زمان ریکاوری فشار سیستولیک گروه های سنی سهگانه بین دو گروه زنان و
مردان
بحث و نتیجه گیری
نتیجه تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که بین زمان ریکاوری فشار خون در زنان، در سه رده سنی تفاوت وجود ندارد. اکسیژن مصرفی بیشینه بهترین معیار آمادگی قلبی – عروقی است. جوانان نسبت به بزرگسالان، بیشترین اکسیژن مصرفی بیشینه را دارند و گزارش شده است که با افزایش سن، اکسیژن مصرفی بیشینه کاهش می یابد (8). با افزایش سن، مقاومت عروق سیستمیک و فعالیت سمپاتیک افزایش و فعالیت پاراسمپاتیک، اکسیژن مصرفی بیشینه و حساسیت گیرندههای فشار کاهش می یابد. این عوامل موجب می شود که با افزایش سن، ریکاوری فشار خون دچار تأخیر شود(9، 8).
براساس نتایج به دست آمده بین زمان ریکاوری فشار خون در مردان، در سه رده سنی تفاوت وجود دارد (05/0P<).
کاهش فشار خون به دلیل کاهش برونده قلبی است، زیرا مقاومت محیطی در دوره ریکاوری افزایش مییابد. علت کاهش در برون ده قلبی، کاهش حجم ضربه ای است (14). با افزایش سن، مقاومت عروق سیستمیک و فعالیت سمپاتیک افزایش و فعالیت پاراسمپاتیک، اکسیژن مصرفی بیشینه و حساسیت گیرندههای فشار کاهش می یابد. این عومل موجب می شود که با افزایش سن، ریکاوری فشار خون دچار تأخیر شود (9). پاسخ غیرطبیعی فشار خون پس از ورزش را می توان به عواملی مانند افزایش حجم ضربه ای، افزایش مقاومت عروق سیستمیک و افزایش فعالیت عصبی سمپاتیک نسبت داد (15).
* نتایج این تحقیق نشان داد بین زمان ریکاوری فشار خون، در سه رده سنی مردان و زنان تفاوت وجود دارد(05/0P<).
زمان ریکاوری فشار خون در گروه 30-20 سال بین زنان و مردان تفاوت معنیدار نشان داد، ولی در دو گروه 40-30 و 50-40 سال تفاوت معنی داری مشاهده نشد. از آنجا که ریکاوری فشار خون می تواند تحت تاثیر شدت ورزشی قرار گیرد (12) و تحقیق حاضر در حد واماندگی صورت گرفته است، می توان نتیجه گرفت وجود اختلاف در نتیجه حاصل بدلیل تفاوت در شدت فعالیت است. ریکاوری فشار خون سیستولیک، تحت تأثیر فعالیت عصبی سمپاتیک و پاراسمپاتیک قرار میگیرد، به طوری که ریکاوری فشار خون سیستولیک با افزایش سمپاتیک و کاهش فعالیت پاراسمپاتیک، دچار تأخیر میشود. گزارش شده است که در هر رده سنی، فعالیت سمپاتیک زنان نسبت به مردان، کاهش و فعالیت پاراسمپاتیک افزایش می یابد (9). مردان نسبت به زنان، اکسیژن مصرفی بیشینه بالایی دارند. ظرفیت هوازی در مردان نسبت به زنان بیشتر است، بنابراین می توان گفت اکسیژن مصرفی بیشینه بر تفاوت های جنسی در ریکاوری فشار خون سیستولیک موثر است (6).
پس از یک جلسه فعالیت وامانده ساز، مشاهده شد که جنس بر ریکاوری فشار خون تأثیرگذار است، به طوری که مردان نسبت به زنان ریکاوری سریع تری داشتند. همچنین پس از یک جلسه فعالیت وامانده ساز در مردان غیرورزشکار، اثر سن مشاهده شد، به طوری که مردان جوان نسبت به مردان مسن ریکاوری سریع تری داشتند. پس از یک جلسه فعالیت وامانده ساز، تأثیر سن بر ریکاوری فشار خون، در زنان غیرورزشکار مشاهده نشد.
پیشنهادها
با توجه به اینکه سن بر ریکاوری فشار خون، پس از یک وهله فعالیت وامانده ساز تأثیر دارد، ازاین رو پیشنهاد میشود که مربیان و پزشکان در فعالیتها و بررسی عملکرد غیرورزشکاران این موضوع را در نظر بگیرند. در نهایت، با توجه به تأثیر سن و جنس بر نتایج به دست آمده، پیشنهاد می شود تحقیق مشابه با آزمودنی های ورزشکار انجام گیرد. همچنین به منظور اطمینان از نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر و افزایش اعتبار و روایی تحقیق، تحقیق مشابه، با تعداد آزمودنی بیشتر از ده نفر در هر رده سنی، انجام پذیرد. همچنین به جای دوچرخه کارسنج، از نوارگردان استفاده شود و تحقیق جداگانه ای روی بیماران مبتلا به پرفشار خونی صورت گیرد.
سپاسگزاری
از تمامی آزمودنی هایی که در تحقیق حاضر شرکت کردند، بی نهایت سپاسگزاریم. شایان ذکر است مقاله حاضر از پایان نامه کارشناسی ارشد مصوب دانشگاه تبریز استخراج شده است.

منابع و مĤخذ
1.Azizi A, Abasi M, Abdoli GH. (2008). “The prevalence of Hypertension and its Association with Age, Sex and BMI in a Population Being Educated Using Community-Based Medicine in Kermanshah: 2003”. Iranian Journal of Endocrinology & Metabolism 10(4): PP:323-329 [Persian].
2.Borg GA. (1982). “Psychophysical bases of perceived exertion” .Medicine and science in sports and exercise 14: PP:377-381.
3.Brian C, Leutholtz., lgnacia ripoll.(1999). “Exercise and disease management, 1st edition”. chapter 1, PP: 9-16
4.Bryan SH, Larose MSP, Campbell N, Clarke J, Tremblay MS.(2010). “Resting blood pressure and heart rate measurement in the Canadian Health Measures Survey, cycle 1”. Statistics Canada, Catalogue 21: PP:1-9.
5.Carvalho DCL and Cliquet Jr A. (2005). “Response of the arterial blood pressure of quadriplegic patients to treadmill gait training”. Brazilian journal of Medical and Biological Research 38(9): PP:1367-137.
6.Dimkpa U, Ugwu AC, Oshi DC. (2008) . “Assessment of sex differences in systolic blood pressure responses to exercise in healthy, nonathletic young adults”. Journal of Exercise physiology online 11(2):PP: 18–25
7.Dimkpa U, Ugwu AC, Oshi DC. (2009). “Influence of age on blood pressure recovery after maximal effort ergometer exercise in non-athletic adult males”. European Journal of Applied Physiology 106: PP:791-797
8.Dimkpa U, Ugwu AC. (2008). “Age-related differences in systolic blood pressure recovery after a maximal-effort exercise test in non-athletic adults”. International journal of Exercise Science 1(4):PP:142-152.
9.Dimpka U, Ugwu AC. (2009). “Determination of systolic blood pressure recovery time after exercise in apparently healthy, normotensive, nonathletic adults and the effects of age, gender and exercise intensity”. Int J Exerc Sci 2(2): PP:115-130.
10.Fleg JL, Morell CH, Bos AG, Brant LJ. (2005). “Accelerated longitudinal decline of aerobic capacity in healthy older adults”. Circulation. 112: PP:674-682
11.Fletcher GF, Balady GJ, Amsterdam AE, Chaitman B, Robert E,Jerome F et al. (2001). “Exercise standards for testing and training: a statement for health care professionals from the American heart association”. Circulation. 104: PP:1694-1740
12.Forjaz C.L.M, MatsudairaY, Rodrigues F.B, Nunes N, Negro C.E. (1998). “Post-exercise changes in blood pressure, heart rate and rate pressure product at different exercise intensities in normotensive humans”. Brazilian journal of Medical and Biological Research 31(10) : PP:1247-1255.
13.Gaeini AA, Rajabi H. (2004). “Physical Fitness”. Samt Publication[Persian].
14.Hagberg JM, Montain SJ, and Martin WH. (1987). “Blood pressure and hemodynamic responses after exercise in older hypertensives”. J Appl Physiol 63: PP:270-276.
15.Hashimoto M, Okamoto M, Yamagata T, Yamane T, Watanabe M, Tsuchioka Y et al. (1993). “Abnormal systolic blood pressure during exercise recovery in patients with angina pectoris”. J Am Coll Cardiol 22: PP:659-664.
16.Huxley VH. (2007). “Sex and the cardiovascular system: the intriguing tale of how women and men regulate cardiovascular function differently”. Advan Physiol Edu 31:PP: 17-22
17.Javorka M, Ila I, Balha rek T, Javorka K. (2002). “Heart rate recovery after exercise; relations to heart rate variability and complexity”. Brazilian journal of Medical and Biological Research 35:PP: 991-1000.
18.Jones PP, Christou DD, Jordan J, Seals DR. (2003). “Baroreflex buffering is reduced with age in healthy men”. Circulation. 107: PP:1770-1774
19.Kurl S, Laukkanen JA, Rauramaa R, Lakka TA, Sivenius J, Salonen JJ. (2001). “Systolic blood pressure response to exercise stress test and risk of stroke”. Stroke 32:PP: 2036-2041.

  • 1
دانلود پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید