دانلود پایان نامه

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شکل 1 – تغییرات در مقادیر ABAC1 قبل و بعد از تمرین در گروههای تمرین هوازی AE، تمرین مقاومتی RE و گروه کنترل (تغییر معنادار 05/0 P<)

شکل 2 – تصویر الکتروفورز از بیان ژن ABCA1 در گروه کنترل

شکل 3 – تصویر الکتروفورز از بیان ژن ABCA1 در گروه هوازی

دانلود پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید