دانلود پایان نامه

نتایج آزمون های اندازه گیری مکرر برای بررسی معنیداری درون گروهی در سه جلسه آزمون در جدول 4 ارائه شده است. در صورت مشاهده اختلاف معنیداری، از آزمون LSD برای شناخت اختلاف معنی داری استفاده شد.
جدول 4_ نتایج حاصل از آزمونهای اندازهگیری مکرر در سه جلسه آزمون
نتیجه مقدارP مقدار F متغیر
معنی دار 0/001 10/771 VO2max (ml.kg.min-1)
معنی دار 0/000 13/893 زمان درماندگی (دقیقه)
غیرمعنی دار 0/592 0/539 ضربان قلب پیش آزمون (ضربه دردقیقه)
غیرمعنی دار 0/209 1/710 ضربان قلب پس آزمون (ضربه در دقیقه)
غیرمعنی دار 0/068 3/508 لاکتات خون پیش آزمون (میلی مول در لیتر)
غیرمعنی دار 0/069 3/108 لاکتات خون 2 دقیقه پس از آزمون (میلی مول در لیتر)

همچنین ، نتایج آزمون LSD نشان داد :
الف ) بین VO2max در جلسات ردبول و دارونما (13/0=P) و هایپ و دارونما (03/0= P) تفاوت معنی داری و بین VO2max در دو جلسه ردبول و هایپ تفاوت غیرمعنی داری مشاهده شد (576/0 = P).
ب) بین زمان درماندگی در جلسات ردبـول و دارونمـا (001/0=P ) و هایـپ و دارونمـا (001/0= P) تفـاوتمعنی داری و بین زمان درماندگی در دو جلسه ردبول و هایپ تفاوت غیرمعنی داری مشاهده شد (724/0=P). بحث و نتیجه گیری
مصرف نوشیدنی انرژی زای ردبول و هایـپ بـه ترتیـب موجـب 5/11 و 9/9 درصـد افـزایش معنـی دار درVO2max در مقایسه با دارونما شد، درحالی که تفاوت معنی داری بین این دو نوشیدنی نسبت بـه هـم مشـاهدهنشد (576/0=P) . البته درباره تفسیر نتایج حاصله باید مطالعات انجام یافته مرتبط بررسی و بـا رعایـت احتیـاطنتایج را تعبیر و تفسیر کرد. عوامل متعددی در تغییرات حداکثر توان هوازی دخیـل انـد و نمـی تـوان بـه اسـتنادتحقیقاتی که از نظر شدت و مدت تمرین، میزان آمادگی آزمودنی ها و تنوع ترکیبات مکمـل بـا تحقیـق حاضـریکسان نیستند، علل مستقیم و قطعی مؤثر بر این افزایش را تفسیر کرد. به این ترتیب، با اسـتناد بـه دو مطالعـه مشابه با تحقیق حاضر، باوم و ویس (2001) (6) افزایش VO2max را پـس از مصـرف نوشـابه انـرژیزای ردبـول(حاوی 85 میلی گرم کافئین و 1000 میلـی گـرم تـورین) و کـاظمی (1387) (1) افـزایشVO2max را پـس ازمصرف نوشابه انرژیزای فانتوم (حاوی کافئین به میزان 85 میلی گرم و تورین بـه میـزان 1000 میلـی گـرم) و دراگون (حاوی 50 میلی گرم کافئین و فاقد تورین) را هنگام فعالیت درمانده ساز نشان دادند. پژوهشهای انجام شده نشان می دهد احتمالاً دلیل اصلی افزایش VO2max به برخی ترکیبات موجود در ایـن نوشـیدنی هـا ماننـدکافئین و تورین مربوط است. نقش کافئین و آثار ارگوژنیکی آن هنگام فعالیت ورزشـی و افـزایشVO2max ، بـهاین صورت است که کافئین در CNS و بافت چربی با اتصال به گیرنـده هـای آدنـوزین و افـزایش غلظـت درونسلولی AMP حلقوی عمل میکند. در CNS، این عمل موجب افزایش هوشیاری، تمرکز و سرحالی می شـود وفراخوانی واحدهای حرکتی را افزایش میدهد. افزایش غلظت AMP حلقوی در بافت چربی، لیپـولیز را افـزایشمی دهد. در نتیجه، کافئین هنگام فعالیت ورزشی با شدتهای بیشتر یا مدت های طولانی تـر بـا صـرفه جـویی درمصرف گلیکوژن عضله و افزایش فراخوانی اسـیدهای چـرب آزاد، لیپـولیز را افـزایش مـی دهـد (15). در عضـلهاسکلتی نیز کافئین رهایش کلسیم از شبکه سارکوپلاسمی را تسهیل می کند و موجـب افـزایش توانـایی تولیـدنیرو هنگام انقباض می شود (15). در ضمن، تورین تولید نیروی عضلانی را با افزایش ذخیره و رهاسازی کلسـیم از شبکه سارکوپلاسمی افزایش می دهد. تارهای عضلانی در پاسخ به تکانه های عصبی، انقباض پـذیری خـود رابا افزایش و کاهش مقادیر تورین در عضلات تعدیل می کنند (13).
مصرف نوشیدنی انرژیزای ردبول و هایپ به ترتیب موجب 5/10 و 7/9 درصـد افـزایش معنـی دار در زمـاندرماندگی در مقایسه با دارونما شد، درحالی که تفاوت معنی داری بین این دو نوشیدنی نسبت بـه هـم مشـاهدهنشد (724/0=P). نتیجه تحقیق حاضر با یافته گیس و همکارانش (1994) مبنی بر تـأخیر در زمـان درمانـدگیپس از مصرف نوشابه ردبول حـاوی تـورین و کـافئین (11) و یافتـه کـاظمی (1387) مبنـی بـر افـزایش زمـاندرماندگی پس از مصرف نوشابه فانتوم حاوی تورین و کافئین و نوشابه دراگون حـاوی کـافئین پـس از فعالیـتدرمانده ساز (1) همسوست. افزایش زمان درماندگی احتمالاً به برخی ترکیبـات موجـود در نوشـیدنی هـا ماننـدکربوهیدرات، کافئین و تورین نسبت داده شده است. مصرف مکملهـای کربوهیـدرات در فعالیـت هـای ورزشـی موجب بهبود عملکرد استقامتی از طریق حفظ میزان گلوکز خون می شود (16). مصـرف رژیـم پرکربوهیـدرات،ذخایر انرژی را افزایش می دهد. در ضمن، تخلیه گلیکوژن در افرادی کـه مقـادیر گلیکـوژن آنهـا قبـل از شـروعورزش کمتر از حد معمول باشد، به خستگی منجر می شود (16). همچنین، کافئین با فراخوانی اسیدهای چـربآزاد و افزایش کاتابولیسم چربی و نیز صرفه جویی در مصرف گلیکوژن عضله، زمان درماندگی هنگـام فعالیـت بـاشدت های بیشتر یا مدتهای طولانیتر را افزایش می دهد (15). تورین نیز با فعالیـت آنتـی اکسـیدانی، کـاهشتولید رادیکال های آزاد و دفاع از اجزای سلولی (کاهش صدمه به DNA هسته)، موجب افزایش زمان درمانـدگیو توانایی انجام فعالیت می شود (19).

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بین ضربان قلب پیش آزمون و پسآزمون هنگام مصرف دو نوشیدنی تفاوت معنیداری مشـاهده نشـد. عـدمتأثیر نوشیدنی ردبول (حاوی 85 میلی گرم کافئین و 1000 میلی گرم تورین) و هایـپ (حـاوی 75 میلـی گـرمکافئین و 1000 میلی گرم تورین) بر ضربان قلب پیش و پس آزمون با یافته هـای گـیس و همکـارانش (1994) (11) و باوم و ویس (2001) (6) مبنی بر عدم تأثیر نوشیدنی انرژی زای ردبول بر ضربان قلب پسآزمـو ن و نیـزیافته کاظمی و همکارانش (1389) (1) مبنی بر عدم تأثیر نوشیدنی انرژیزا فانتوم بر ضـربان قلـب پـسآزمـونهمسوست. طبق انتظار میبایست پس از مصرف نوشیدنی های انرژی زا، ضربان قلب فعالیت تحـت تـأثیر کـافئینموجود در نوشیدنیها و از طریق انتشار اپی نفرین افزایش می یافت (16). اما این موضوع اتفاق نیفتـاد، بنـابراینعدم تغییر معنی دار ضربان قلب پس از مصرف نوشیدنی حاوی تورین و کافئین ممکن است ناشی از آثـار تـورینباشد. تورین در ترکیب با کافئین موجب افزایش چشمگیر حجم ضربه ای در ورزشکاران جوان استقامتی پـس ازفعالیت ورزشی می شود. با افزایش حجم ضربه ای، بـرون ده قلبـی افـزایش و بـه تبـع آن متوسـط فشـار خـونسرخرگی افزایش می یابد. در گیرنده های فشار سرخرگی، افزایش فشار دریافت شده و بلافاصله از طریق کاهش ضربان قلب، برون ده قلب کاهش و فشار خون به مقدار طبیعی خود باز می گردد. به طور قطعی نمی توان گفـتکه همه این توالی رخدادها از طریق تورین صورت می گیرد، اما عدم افزایش ضـربان قلـب بـر خـلاف انتظـار بـامصرف کافئین، نشان می دهد که تورین به نوعی موجب سوق قلبی – عروقی می شود به عبـارت دیگـر، تـوریننقش کافئین موجود در نوشابه ردبول و هایپ را خنثی می کند (6، 7).
نتایج این پژوهش نشان داد مصرف کوتاه مدت دو نوشیدنی انـرژی زای ردبـول و هایـپ اثـر ارگـوژنیکی بـرعملکرد استقامتی پسران ورزشکار دارد و موجب افزایش VO2max و زمان درماندگی و نیـز عـدم تغییـر ضـربانقلب پیش و پس آزمون می شود.

منابع و مĤخذ
1.کاظمی، فهیمه. گائینی، عباسعلی. کردی، محمدرضا. (1389). “تأثیر دو نوشیدنی انرژی زا بر برخی فاکتورهای قلبی – عروقی دانشجویان دختر ورزشکار”. نشریه علوم زیستی ورزشی، شماره 7، ص ص : 18-5.
Adriana Carvajal-Sancho. (2005). “The acute effect of an energy drink on physical and cognitive performance of male athletes”. Kinesiologia Slovenica, 11,
2, PP:5-16.
Alford C., Cox H., and wescott R. (2001). “The effects of Red Bull Energy Drink on human performance and mood”. Amino Acids. 21, PP:139-150.
Azali Alamdari. K, Kordi. M.R, Choobineh.S, Abbasi.A. (2007). “Acute effects of two energy drinks on anaerobic power and blood lactate levels in male
athletes”. Physical Education and Sport, Vol. 5, No. 2, PP:153-162.
Barthel, T., Mechau, D., Schnittker, R., Liesen, H., & Wei B,M. (2001). “Readiness states of physical activation and after ingestion of taurine and / or caffeine containing drinks”. Journal of Amino Acids. 20, PP:63-73.
Baum, M., & WeiB, M. (2001). “The influence of a taurine containing drink on and after exercise measured by echocardiography”. Amino Acids, 20. PP:75-82.
Bichler Alisson, Swenson Annika and Harris Michelle. (2006). “Combination of caffeine and taurine has no effect on short term memory but induces changes in heart rate and mean arterial blood pressure”. Amino Acids. PP:471-476.
8.Byars Allyn, Greenwood Mike, Greenwood Lori, & Simpson Warren K. (2006). “The effectiveness of a pre-exrcise performance Drink (PRX) on indices of maximal cardiorespiratory fitness”. Journal of the International Society of Sports Nutrition. 3(1). PP:56-59.
9.Coombes Jeff S., Hamilton, Karyn L. (2000). “The effectivenss of commercially available sports drinks”. Sports Medicine , 29(3); PP:181-209.
10. Danielson Ashley, Morris Lynn, Neiderhauser Lindi, Stanek Kasey, Wolter Jennifer. (2006). “The physiology effects of water vs. Gatorade during prolonged exercise”. J.Undergrad. Kin.Res.1(1); PP:15-22.
11.Geiss K-R, Jester I, Falke W, Hamm M, Waag KL. (1994).”The effect of a taurine containing drink on performance in 10 endurance-athletes”. Amino Acids, 7, PP:45-56.
12.Khanna G.L.& Manna I.May. (2005). “Supplementary effect of carbohydrate-electrolyte drink on sports performance, lactate removal & cardiovascular response of athletes”. Indian J Med Res. 121, PP:665-669.
Kim Woojae, (2003). “Debunking the effects of Taurine in Red Bull Energy drink”. Nutrition Bytes: Vol. 9. No. 1, Article 6.
Laird, Melissa Dee. (2006). “The effects of a novel sports drink on hydration status and performance during prolonged running”. Thesis, PP:06-22.
15.Maughan R.J. (1999). “Nutritional ergogenic aids and exercise performance”. Nutrition Research Reviews, 12, PP:255-280.
16.Maurer Jacklyn. (2005). “Copyright by desert southwest fitness, Inc.
17.Reyner, L.A., Horne, J.A. (2002). “Efficacy of a functional energy drink in counteracting driver sleepiness”. Physiology & Behavior, 75, PP:331-335.

  • 1
دانلود پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید