دانلود پایان نامه

مرحله سطح معنی داری
گروه
)
I
(

گروه
)
J
(

آزمون

پیش

گروه
40
%

گروه
60
%

026
/
0

گروه
80
%

001
/
0

گروه
60
%

گروه
80
%

125

/
0

آزمون

پس

گروه
40
%

گروه
60
%

035
/
0

گروه
80
%

728
/
0

گروه
60
%

گروه
80
%

016
/
0

تغییرات

مطلق

میزان

گروه
40
%

گروه
60
%

011
/
0

گروه
80
%

014
/
0

گروه
60
%

گروه
80
%

934
/
0

گروه

)

I

(

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

گروه

)

J

دانلود پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید